FAKTORING


Faktoring je možno stručně charakterizovat jako způsob financování krátkodobých pohledávek (většinou se splatností do devadesáti dnů). Proti postoupení pohledávky (pohledávek) poskytuje faktoringová společnost finanční plnění, které tak postupitel může získat dříve, než by je mohl eventuálně zinkasovat od svého dlužníka, a dále se pak stará o inkaso a kroky vedoucí k inkasu předmětné pohledávky.

Faktoringová společnost velmi často financuje pohledávky vznikající z dodávek zboží nebo poskytnutí služeb, bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to pouze na základě posouzení jejich celkové kvality a možných rizik ve vztahu k jednotlivým odběratelům (dlužníkům). Pohledávky klienta jsou postupovány faktoringové společnosti, a ta se stává jejich novým výhradním vlastníkem včetně příslušenství.

Základem spolupráce je faktoringová smlouva, která je v zásadě takovou rámcovou smlouvou o postupování pohledávek, kde se účastníci dohodnou po jakou dobu a za jakých podmínek mezi nimi bude docházet k postupování pohledávek za konkrétními dlužníky.

Faktoringová společnost poskytuje při postoupení pohledávky svým klientům různou výši zálohy, a to nejčastěji kolem 70-90 % nominální hodnoty postupované pohledávky. Tyto finanční zdroje vázané v pohledávkách jsou uvolněny pro opětovné využití ještě před jejich splatností. Po uhrazení pohledávky odběratelem ve prospěch faktoringové společnosti je proplacena klientovi zbývající část hodnoty pohledávky (doplatek), avšak po odečtení nákladů financování, tedy nákladů faktoringové společnosti.

Faktoring rozdělujeme do dvou základních skupin:

  • regresní
  • bezregresní

V případě regresního faktoringu, faktoringová společnost nepřebírá riziko neplacení závazku/ů odběratelů a v případě platební neschopnosti nebo nevůle odběratele k placení je pohledávka po uplynutí určité lhůty po její splatnosti vrácena zpět klientovi, který nadále vymáhá pohledávku sám (a samozřejmě musí vracet poskytnutou zálohu včetně nákladů faktoringové společnosti).

V případě bezregresního faktoringu nese riziko platební neschopnosti nebo nevůle odběratele zaplatit přímo faktoringová společnost, která si postupuje pohledávky „nevratným" způsobem přímo na sebe a sama pak realizuje jejich eventuální kompletní vymáhání.

 

Výhody faktoringu můžeme spatřovat zejména v následujícím:

  • rychlost - umožňuje přístup k flexibilnímu financování kontokorentním způsobem
  • umožňuje výrazně zpřesnit plánování cash-flow tak, že můžeme dopředu plánovat, za kolik dní po vystavení faktury obdržíme plnění
  • umožňuje prodloužit dobu splatnosti, což ve vztahu k obchodním partnerům může vést ke zvýšení konkurenceschopnosti
  • umožňuje snížení objemu krátkodobých bankovních úvěrů a „vylepšuje" tak účetní situaci společnosti (vylepšuje finanční a poměrové ukazatele) a snižuje závislost na bankách
  • umožňuje financování „nárazových" projektů či sezónních špiček či jiných výkyvů vyvolaných zvýšením zásob, sezónností prodejů, reklamní kampaní, či expanzí společnosti.

Jedná se o moderní, stále častěji využívaný nástroj, který zejména pro svoji rychlost a flexibilitu je velmi vhodným doplňkovým prostředkem financování. Není však vhodný pro běžné, dlouho či střednědobé financování, a to vzhledem k tomu, že bývá dražší než standardní bankovní úvěr.